Till kollegor inom vård, omsorg och skola erbjuds handledning enskilt eller i grupp efter önskemål.

Jag har stor erfarenhet av handledning och konsultation till psykologer, läkare, sjuksköterskor m.fl. vårdgivare vad gäller såväl ”knepiga ärenden” som mer generella spörsmål. Konsten att göra neuropsykiatriska utredningar har varit ett annat fokus.

Utifrån min kunskap inom autism har jag även handlett omsorgs- och skolpersonal i för denna grupp specialiserade verksamheter.


Till familjehem och socialtjänst erbjuds handledning.

Att vara familjehem ställer stora krav, att få handledning i detta svåra men också enormt givande arbete borde vara en självklarhet.

Jag har under mina år som psykolog i olika verksamheter handlett många familjehem och varit samtalspartner med socialtjänsten i deras viktiga arbete med att hjälpa såväl barn som föräldrar.

HEM        MOTTAGNING        FAMILJ       KRIS        HANDLEDNING        KONTAKT